Εγκατάσταση και χρήση του VS Code

Στη σελίδα αυτή δίνονται οδηγίες για την εγκατάσταση του VS Code editor και τη χρήση του για την μεταγλώτιση (μέσω gcc) και εκτέλεση προγραμμάτων C. Οι οδηγίες απευθύνονται κυρίως στα μαθήματα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού, και περιλαμβάνουν επιπλέον εργαλεία (gcc, make, git, valgrind) που είναι χρήσιμα στα μαθήματα αυτά.

(Ας σημειωθεί ότι ο VS Code έχει ελάχιστη σχέση με το Visual Studio, παρά την ομοιότητα του ονόματος.)